Seguretat

SEGURETAT EN EL SEU LABORATORI

És l’objectiu amb el que Dimanlab està plenament integrat i compromès.

Tots els nostres elements constructius compleixen el control de qualitat en sistemes de gestió de processos ISO9001:2015 i mediambiental ISO14001:2015 i incorporen les directrius i recomanacions de la norma EN-14056 per a mobiliari de laboratori. A més, l’estructura metàl·lica OpenLab® està certificada segons la norma EN-13150.

SEGURETAT PER A LES PERSONES

Tots els elements que composen el laboratori han d’estar projectats i implantats com a primer objectiu el de donar la màxima protecció a les persones.

SEGURETAT PER ALS SEUS BÉNS

El valor de la infraestructura i equipament del laboratori és per regla general d’un cost econòmic elevat i per tant s’ha de protegir de possibles accidents o circumstàncies que poden fer malbé o trencar els mateixos.

SEGURETAT PER AL MEDI AMBIENT

Un laboratori ben projectat i dotat dels mitjans adequats serà un laboratori respectuós amb el Medi Ambient.

Els components que tenen una relació directa amb la SEGURETAT PER A LES PERSONES, ELS SEUS BÉNS I EL MEDI AMBIENT en els laboratoris CONVENCIONALS són els següents:

VITRINES DE GASOS DIMANLAB I ALTRES MARQUES, MANTENIMENT, Dimanlab els ofereix revisions periòdiques consensuades per a garantir el bon funcionament de tots els seus components i la seguretat activa i passiva dels mateixos tenint influència també en les reparacions puntuals que siguin necessàries així com la expedició del informe i certificat corresponent.

CAMPANES D’EXTRACCIÓ, revisió periòdica del sistema d’extracció i de l’estat dels seus components. Reparacions puntuals i expedició de l’informe corresponent.

BRAÇOS D’EXTRACCIÓ, revisió periòdica del sistema d’extracció i del estat dels seus components articulats. Reparacions puntuals i expedició de l’informe corresponent.

ARMARIS PER A PRODUCTES INFLAMABLES I CORROSIUS, revisió del nivell de corrosió interior i exterior, safates extraibles i elements d’apertura i tancament manuals com automàtics. Revisió del sistema de ventilació i filtres. Reparacions puntuals i expedició de l’informe corresponent.

FILTRES I SISTEMES DE FILTRACIÓ INTEGRATS. Revisió del estat i saturació dels filtres. Substitució i emissió de l’informe corresponent.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. Han d’estar dotades de tots els elements de seguretat i tall per a la potència instal·lada, amb els circuits i línies d’alimentació clarament definides i adequades al consum real. Dimanlab els ofereix revisions puntuals tant dels quadres de comandament i protecció i línies generals així com les que transcorren per l’interior del mobiliari amb reparació dels elements fets malbé i emissió de l’informe corresponent.

INSTAL·LACIONS DE FLUIDS, Dimanlab els ofereix revisions puntuals amb reparació dels elements fets malbé tant en les línies generals com a les que transcorren per l’interior del mobiliari i emissió de l’informe corresponent.

DUTXES D’EMERGÈNCIA, revisió del funcionament i connexió a la xarxa. Reparacions puntuals o substitució i emissió del informe corresponent.

RENTA ULLS D’EMERGÈNCIA comprovació del funcionament i connexió a la xarxa. Reparacions puntuals o substitució i emissió del informe corresponent.

RECINTES D’EMMAGATZEMATGE ANEXES O INTEGRATS EN EL PROPI LABORATORI PER A MATERIAL INFLAMABLE I CORROSSIU INDEPENDENTMENT DEL SEU VOLUM, comprovació del sistema de ventilació instal·lat, estanteries, armaris i el sistema i funcionament dels mecanismes d’apertura i tancament de portes tant manuals com automàtiques.

INSTAL·LACIONS DE GASOS TÉCNICS I GASOS COMBUSTIBLES ha de ser realitzat per l’instal·lador original, s’avisarà al responsable si es detecta problema o deficiència visualment en la instal·lació.

INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT D’AIRE I VENTILACIÓ D’AMBIENT O EMERGÈNCIA, aquesta revisió ha de ser realitzada per l’instal·lador original, es donarà avís a la persona responsable si un dels nostres tècnics detecta un problema o deficiència visual o sensitiva per a que ho comuniquin al responsable que correspongui. Els oferim una revisió periòdica amb reparacions puntuals i emissió d’un informe.

SENYALITZACIÓ I PLANS D’ACTUACIÓ EN FRONT D’ALARMES DE FOC I CONCENTRACIÓ DE GASOS TÒXICS O COMBUSTIBLES. Ha d’existir un pla d’emergència degudament documentat i amb els mitjans adequats per a executar-ho i a l’abast de tot el personal designat.

SORTIDES D’EMERGÈNCIA, han d’estar a les distàncies legals establertes i amb els camins d’evacuació totalment lliures d’obstacles.

IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA, periòdicament s’ha de procedir a la comprovació del estat dels equips d’il·luminació d’emergència que han de garantir el seu perfecte funcionament tant a nivell de lluminositat produïda com en el temps de d’autonomia de les seves bateries. Aquests equips han d’estar situats estratègicament il·luminant les vies d’evacuació i en número suficient per a donar la il·luminació adequada. Els oferim una revisió periòdica consensuada i la reparació o substitució puntual d’aquells que ho calguin amb l’emissió d’un informe corresponent.